Raport bieżący nr 78/2006

Zakończenie procesu restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych El-Netu

Tytuł raportu: Zakończenie procesu restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych El-Netu
Data: 18.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 78/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 18 grudnia 2006 roku Netia otrzymała decyzje Ministra Transportu z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie umorzenia całości pozostałych zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych uzyskanych przez Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA ("El-Net") spółkę połączoną z Netią w dniu 31 lipca 2006 r. (por. raport bieżący nr 62/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.) oraz opłat prolongacyjnych, ustalonych w związku z dokonanym wcześniej odroczeniem terminów płatności rat opłat koncesyjnych ("Decyzje"). Umorzenie zostało dokonane w zamian za nakłady poniesione przez Spółkę na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 lipca 2006 r. Aktualna wartość nominalna zobowiązań umorzonych na podstawie otrzymanych Decyzji wynosi 74.509.116,07 euro (z tytułu opłat koncesyjnych) i 25.606.456,31 zł (z tytułu opłat prolongacyjnych).

Powyższe Decyzje zostały wydane w następstwie decyzji Ministra Transportu z dnia 14 września 2006 roku w sprawie dokonania zmiany dotychczasowych decyzji, wydanych jeszcze spółce El-Net przez Ministra Infrastruktury w dniu 12 lipca 2004 r. i Ministra Transportu i Budownictwa w dniu 28 marca 2006 r. o odroczeniu terminu płatności i udzieleniu promesy umorzenia zobowiązań z tytułu rat opłat za udzielenie koncesji (por. raporty bieżące nr 70/2006 z dnia 20 września 2006 r., nr 58/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. i nr 33/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.)

Otrzymanie przez Spółkę Decyzji zamyka ostatecznie proces restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych El-Netu. Łączna wysokość umorzonych opłat za udzielenie koncesji wyniosła 104.623.596 euro, natomiast wartość umorzonych opłat prolongacyjnych wyniosła 37.733.239 złotych. W związku z otrzymaniem Decyzji w sprawozdaniach finansowych Netii za czwarty kwartał 2006 roku pozostałe zobowiązania z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych i opłat prolongacyjnych zostaną zredukowane do zera, a umorzenie to zostanie odzwierciedlone w rachunku zysków i strat.