Raport bieżący nr 81/2006

Zbycie akcji spółki BiznesPartner.pl SA

Tytuł raportu: Zbycie akcji spółki BiznesPartner.pl SA
Data: 22.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 81/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 21 grudnia 2006 roku spółka Pro Futuro SA z siedzibą w Warszawie ("Pro Futuro"), podmiot zależny od Netii, na podstawie zawartej w dniu 18 grudnia 2006 roku Umowy Sprzedaży Akcji zbyła osobie fizycznej Panu Ernst Seibold zamieszkałemu w Norymberdze, Niemcy ("Nabywca"), 1.600 akcji imiennych spółki BiznesPartner.pl SA z siedzibą w Warszawie ("BiznesPartner") o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 złotych, stanowiących 30,77% kapitału zakładowego i dających 30,77% głosów na zgromadzeniu wspólników BiznesPartner ("Akcje"). Cena zbywanych Akcji została ustalona w kwocie 160,00 zł. Przedmiotowe Akcje stanowiły całkowity udział Pro Futuro w BiznesPartner. Przed nabyciem spółki Pro Futuro przez Netię, które nastąpiło w dniu 4 lipca 2006 r. (por. raport bieżący nr 59/2006), poprzedni zarząd Pro Futuro dokonał odpisu wartości inwestycji w BiznesPartner do zera. BiznesPartner nie prowadziła działalności operacyjnej w 2006 roku, ma zobowiązania netto i nie prowadzi działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Ani Spółka ani osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę nie posiadają powiązań z Nabywcą.

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §2 ust. 5 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744).