Raport bieżący nr 83/2006

Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z przewodniczącą rady nadzorczej Netii)

Tytuł raportu: Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z przewodniczącą rady nadzorczej Netii)
Data: 29.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 83/2006

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że dnia 29 grudnia 2006 r. otrzymał od pełnomocnika przewodniczącej rady nadzorczej Spółki ("Przewodnicząca RN") informację o zawarciu przez podmiot, w którym Przewodnicząca RN pełni funkcję członka organu zarządzającego ("Podmiot Kontrolowany"), następujących transakcji nabycia i zbycia akcji Netii:

· w dniu 21 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany nabył 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,91 złotych za akcję;

· w dniu 22 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany nabył 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,00 złotych za akcję;

· w dniu 22 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany zbył 12.444 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,00 złotych za akcję;

Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

W wyniku połączenia spółek CA IB w Polsce, Przewodnicząca RN została prezesem firmy inwestycyjnej UniCredit CA IB Polska SA, która prowadzi działalność w szczególności w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych. Raportowane transakcje są dokonywane w ramach normalnej działalności firmy inwestycyjnej.