Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
Data: 02.08.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 725 707 777 368 170 859 177 461  
  Zysk operacyjny 35 572 12 858 8 375 2 935  
  Zysk przed opodatkowaniem 32 284 9 258 7 601 2 113  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 27 116 13 455 6 384 3 072  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 170 328 219 486 40 102 50 105  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (126 495) (95 928) (29 782) (21 899)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 997) (169 671) (6 121) (38 733)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 399 002 2 450 328 567 610 553 872  
  Zobowiązania razem (na koniec połrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 628 421 554 341 148 686 125 303  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 241 591 178 711 57 161 40 396  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 386 830 375 630 91 525 84 907  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 770 581 1 895 987 418 924 428 568  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 438 348 363 82 441 78 744  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 437 613 348 363 051 348 437 613 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 337 047 972 346 609 366 337 047 972 346 609 366  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 337 197 020 347 042 928 337 197 020 347 042 928  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 610 973 635 070 143 846 144 977  
  Zysk operacyjny 28 903 21 300 6 805 4 862  
  Zysk przed opodatkowaniem 16 553 8 296 3 897 1 894  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 14 557 3 295 3 427 752  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 139 589 177 477 32 865 40 515  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (115 525) (79 918) (27 199) (18 244)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 166 (129 726) 981 (29 614)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 071 995 3 081 755 726 841 696 599  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 108 724 980 519 262 327 221 636  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 216 421 152 571 51 206 34 487  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 892 303 827 948 211 121 187 149  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 963 271 2 101 236 464 515 474 963  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 438 348 363 82 441 78 744  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 437 613 348 363 051 348 437 613 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 337 047 972 346 609 366 337 047 972 346 609 366  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 337 197 020 347 042 928 337 197 020 347 042 928  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,01 0,01 0,00  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,01 0,01 0,00  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.