Raport bieżący nr 116/2017

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 04.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 116/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "FIP11"), iż w wyniku transakcji nabycia łącznie 450 000 akcji Spółki (patrz raport bieżący nr 115/2017 z dnia 4 września 2017 r.) posiadany dotychczas przez FIP 11 udział zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wskazanym powyżej zawiadomieniu, w wyniku dokonanej w dniu 1 września 2017 r. transakcji nabycia 450 000 akcji Spółki, FIP 11 posiada łącznie 77 213 199 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 77 213 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 22,15 % kapitału zakładowego Netii.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 wynosił 76 763 199 sztuk akcji dających prawo do 73 763 199 głosów, co stanowiło 22,02 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki.