Raport bieżący nr 120/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 22.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 120/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 22 września 2017 r., spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog"), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię.

Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A37 (dalej: "Obligacje 1") oraz dwie imienne obligacje serii A38 (dalej: "Obligacje 2"). Obligacje 1 i Obligacje 2 zwane są dalej łącznie "Obligacjami".

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna:

1) Obligacji 1 wynosi 52.500.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) jednostkowo i 105.000.000 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych) łącznie;

2) Obligacji 2 wynosi 15.000.000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) jednostkowo i 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych) łącznie;

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 22 grudnia 2017 r. (dalej: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).