Raport bieżący nr 116/2017/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 116/2017

Tytuł raportu: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 116/2017
Data: 12.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 116/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 116/2017 z dnia 4 września 2017 roku. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, omyłkowo wskazano, iż przed transakcją nabycia 450 000 akcji Spółki dokonaną w dniu 1 września 2017 przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "FIP 11 FIZAN") liczba posiadanych przez FIP 11 FIZAN głosów w Spółce wynosiła 73 763 199 głosów.

Zarząd wskazuje, iż po wyżej wskazanej transakcji FIP 11 FIZAN posiadał 76 763 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w zw. z art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).