Raport bieżący nr 135/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Data: 25.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 135/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") informuje, że Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 6 października 2017 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS") o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 120.452 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L. O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Netia informowała w raporcie bieżącym Spółki nr 106/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r. oraz §5A Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 348.558.065 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 348.558.065 akcji. Kapitał zakładowy ujawniony w KRS dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 348.558.065 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Struktura kapitału ujawniona w KRS po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 647.291 (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 9) oraz §15. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).