Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
Data: 26.10.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 1 081 908 1 150 288 254 172 263 296  
  Zysk operacyjny 57 000 18 194 13 391 4 165  
  Zysk przed opodatkowaniem 52 387 12 108 12 307 2 771  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 41 500 30 283 9 750 6 932  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 265 797 333 530 62 443 76 344  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (195 742) (157 735) (45 986) (36 105)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 100) (240 355) (9 891) (55 016)  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 374 382 2 450 328 551 016 553 872  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 589 247 554 341 136 745 125 303  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 239 930 178 711 55 680 40 396  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 349 317 375 630 81 065 84 907  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 785 135 1 895 987 414 271 428 568  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 558 348 363 80 889 78 744  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 558 065 348 363 051 348 558 065 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 483 302 345 172 289 336 483 302 345 172 289  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 638 142 345 592 200 336 638 142 345 592 200  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 914 244 941 509 214 783 215 507  
  Zysk operacyjny 42 343 25 636 9 948 5 868  
  Zysk przed opodatkowaniem 24 672 5 265 5 796 1 205  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 21 405 15 147 5 029 3 467  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 210 910 257 348 49 549 58 906  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (175 765) (126 007) (41 292) (28 842)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 266 (201 637) 297 (46 154)  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 061 471 3 081 755 710 466 696 599  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 091 182 980 519 253 227 221 636  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 215 124 152 571 49 923 34 487  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 876 058 827 948 203 304 187 149  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 970 289 2 101 236 457 239 474 963  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 558 348 363 80 889 78 744  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 558 065 348 363 051 348 558 065 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 483 302 345 172 289 336 483 302 345 172 289  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 638 142 345 592 200 336 638 142 345 592 200  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.