Raport bieżący nr 116/2017/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Tytuł raportu: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej
Data: 30.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 116/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 116/2017 K z dnia 12 października 2017 roku. Spółka informuję, iż w raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczba 76 763 199 odnosi się do posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "FIP11") głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - przed raportowaną transakcją.

Spółka przedstawia poniżej jednolitą treść raportu z dnia 4 września 2017 roku.

Zarząd Netii niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie od FIP11, iż w wyniku transakcji nabycia łącznie 450 000 akcji Spółki (patrz raport bieżący nr 115/2017 z dnia 4 września 2017 r.) posiadany dotychczas przez FIP11 udział zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wskazanym powyżej zawiadomieniu, w wyniku dokonanej w dniu 1 września 2017 r. transakcji nabycia 450 000 akcji Spółki, FIP 11 posiada łącznie 77 213 199 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 77 213 199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 22,15 % kapitału zakładowego Netii.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 wynosił 76 763 199 sztuk akcji dających prawo do 76 763 199 głosów, co stanowiło 22,02 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa prawna:

§6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w zw. z art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.

U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)