Raport bieżący nr 140/2017

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
Data: 20.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 140/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. na podstawie uchwały nr 710/17 zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") z dnia 23 października 2017 r. oraz na podstawie uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1343/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. (raport bieżący Spółki nr 139/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW 6.196 (słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. (raport bieżący Spółki nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 r.), tj. na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z 6.196 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr 710/17 z dnia 23 października 2017 r. zarząd KDPW oznaczył akcje serii L kodem PLNETIA00014.

Akcje serii L zostały wyemitowane na skutek wykonania opcji przez osoby pełniące w strukturze Spółki funkcje kierownicze. Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.

Emisja akcji serii L nastąpiła na skutek wykonania praw z 6.196 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 (dalej: "Warranty Serii 1"), uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii L z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Warrantów Serii 1 warranty te wygasły.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 348.564.261,00 złotych i dzieli się na 348.564.261 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) złoty każda, dających łącznie 348.564.261 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.