Raport bieżący nr 142/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa – przeniesienie przez Telefonię Dialog sp. z o.o. na rzecz "Netia" S.A. własności udziałów w spółce działającej pod firmą PETROTEL sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

Tytuł raportu: Transakcja wewnątrzgrupowa – przeniesienie przez Telefonię Dialog sp. z o.o. na rzecz „Netia” S.A. własności udziałów w spółce działającej pod firmą PETROTEL sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Data: 30.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 142/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2017 roku Spółka zawarła ze spółką od niej zależną – Telefonią Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog") – umowę przeniesienia przez Telefonię Dialog na rzecz Spółki 8.200 (słownie: osiem tysięcy dwieście) udziałów w kapitale zakładowym spółki Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej: "Petrotel") (dalej: "Umowa").

Na skutek wykonania Umowy: (i) Netia posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrotel oraz (ii) Spółka zwolniła Telefonię Dialog, w części ograniczonej do kwoty 70.000.000,00 zł, z długu wynikającego z zawartej w dniu 19 czerwca 2017 r. umowy nabycia od Spółki przez Telefonię Dialog 439.950 udziałów własnych w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Telefonii Dialog za wynagrodzeniem w wysokości 439.950.000,00 zł, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 99/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku.

Przeniesienie własności udziałów na rzecz Netii, a tym samym bezpośrednia kontrola Netii nad Petrotelem jest spójna z ogłoszoną dnia 16 listopada 2017 r. decyzją Zarządu dotyczącą nowej polityki gospodarczej Netii, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 138/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku.

Telefonia Dialog na powyższej transakcji zrealizuje wynik bliski 26.000.000 zł, natomiast transakcja ta nie ma wpływu na zakres danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Netia S.A.