Raport bieżący nr 146/2017

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Data: 06.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 146/2017

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 grudnia 2017 r. otrzymała od Pana Zygmunta Solorza informację, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07) o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku pośredniego nabycia łącznie 110.702.441 akcji Spółki.

Treść otrzymanej informacji Spółka przekazuje w załączeniu.