Raport bieżący nr 148/2017

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Spółki
Data: 07.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 148/2017

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie informację, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07) o zbyciu akcji Spółki.

Treść otrzymanej informacji Spółka przekazuje w załączeniu.