Raport bieżący nr 151/2017

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 149/2017 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 149/2017 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
Data: 14.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 151/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym, w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 149/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., przekazuje do publicznej wiadomości wymagany zakres informacji o Panu Krzysztofie Adaszewskim oraz o Panu Andrzeju Abramczuku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).

Pan Krzysztof Adaszewski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w dniu w dniu 12 grudnia 2017 r. oraz objął stanowisko Dyrektora Finansowego w strukturze organizacyjnej Emitenta.

Pan Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów w branży telekomunikacyjnej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Netią, od 2011 roku był członkiem Zarządu (w latach 2012 - 2016 Prezesem) spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 sp. z o.o.). W latach 2011-2016 zasiadał też w zarządach spółek Mobyland i CenterNet z Grupy Kapitałowej Midas. W trakcie pełnienia tych funkcji odpowiadał m.in. za pozyskanie finansowania rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Midas. Z funkcji Członka Zarządu Aero2 sp. z o.o. zrezygnował w dniu powołania w skład Zarządu Netia S.A.

W latach 2004 – 2009 pracował w Grupie Netia, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie długoterminowe. W latach 1997-2004 zatrudniony w działach finansów polskich spółek telekomunikacyjnych, należących do koncernów Vivendi International i Bresnan Communication.

Od 2015 roku Pan Krzysztof Adaszewski był członkiem Rady Nadzorczej Sferia S.A. a od 2016 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Altalog Sp z .o.o. Z obu tych funkcji zrezygnował w dniu powołania w skład Zarządu Netia S.A.

Pan Krzysztof Adaszewski ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Andrzej Abramczuk został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 12 grudnia 2017 roku oraz objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Regulacji (sprostowanie omyłki pisarskiej względem raportu bieżącego nr 149/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku).

Pan Andrzej Abramczuk posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 roku związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 jest Partnerem odpowiadający za praktykę TMT. W latach 2006 - 2009 związany był ze spółką P4 (operator sieci Play). Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej CenterNet S.A. i był sekretarzem Rady Nadzorczej spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). Jest też aktywnym uczestnikiem życia organizacji branżowych, m.in. wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz członkiem Rady KIGEiT.

Pan Andrzej Abramczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London, a także jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Pan Krzysztof Adaszewski jak również Pan Andrzej Abramczuk nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani żaden z nich nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.