Raport bieżący nr 14/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok
Data: 02.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 1 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).