Skonsolidowany raport roczny RS  2017

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
Data: 01.03.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2017 2016 2017 2016  
  Przychody ze sprzedaży 1 442 485 1 521 971 339 832 347 823  
  Zysk operacyjny 71 902 25 235 16 939 5 767  
  Zysk przed opodatkowaniem 64 403 17 917 15 173 4 095  
  Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki 35 499 32 666 8 363 7 465  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 345 573 441 793 81 413 100 965  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (267 708) (209 089) (63 069) (47 784)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (76 370) (287 328) (17 992) (65 664)  
  Aktywa razem 2 400 634 2 450 328 575 567 553 872  
  Zobowiązania razem 622 291 554 341 149 198 125 303  
  Zobowiązania długoterminowe 190 328 178 711 45 632 40 396  
  Zobowiązania krótkoterminowe 431 963 375 630 103 566 84 907  
  Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 1 778 343 1 895 987 426 369 428 568  
  Kapitał zakładowy 348 564 348 363 83 570 78 744  
  Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 348 564 261 348 363 051 348 564 261 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 226 725 344 328 803 336 226 725 344 328 803  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 343 748 344 737 219 336 343 748 344 737 219  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02  
     
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2018-02-28 Katarzyna Iwuć Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny    
  2018-02-28 Andrzej Abramczuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Regulacji    
  2018-02-28 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy    
  2018-02-28 Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C    
  2018-02-28 Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B    
  2018-02-28 Stefan Radzimiński Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Techniki