Raport roczny R  2017

Raport roczny R 2017

Tytuł raportu: Raport roczny R  2017
Data: 01.03.2018 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR  
  2017 2016 2017 2016  
  Przychody ze sprzedaży 1 233 150 1 247 431 290 515 285 081  
  (Strata) / zysk operacyjny (103 120) 31 868 (24 294) 7 283  
  (Strata) / zysk przed opodatkowaniem (127 166) 6 041 (29 959) 1 381  
  (Strata) / zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki (143 854) 15 129 (33 890) 3 458  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 292 300 343 094 68 862 78 409  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (254 987) (168 294) (60 072) (38 461)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 486) (210 118) (7 418) (48 019)  
  Aktywa razem 2 601 947 3 081 755 623 833 696 599  
  Zobowiązania razem 797 161 980 519 191 124 221 636  
  Zobowiązania długoterminowe 168 956 152 571 40 508 34 487  
  Zobowiązania krótkoterminowe 628 205 827 948 150 616 187 149  
  Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 1 804 786 2 101 236 432 709 474 963  
  Kapitał zakładowy 348 564 348 363 83 570 78 744  
  Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 348 564 261 348 363 051 348 564 261 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 226 725 344 328 803 336 226 725 344 328 803  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 336 343 748 344 737 219 336 343 748 344 737 219  
  (Strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,43) 0,04 (0,10) 0,01  
  Rozwodniona (strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,43) 0,04 (0,10) 0,01  
     
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2018-02-28 Katarzyna Iwuć Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny    
  2018-02-28 Andrzej Abramczuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Regulacji    
  2018-02-28 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy    
  2018-02-28 Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C    
  2018-02-28 Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B    
  2018-02-28 Stefan Radzimiński Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Techniki