Raport roczny R  2017

Raport roczny R 2017

Tytuł raportu: Raport roczny R  2017
Data: 01.03.2018 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży1 233 1501 247 431290 515285 081
(Strata) / zysk operacyjny(103 120)31 868(24 294)7 283
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem(127 166)6 041(29 959)1 381
(Strata) / zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki(143 854)15 129(33 890)3 458
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej292 300343 09468 86278 409
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(254 987)(168 294)(60 072)(38 461)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(31 486)(210 118)(7 418)(48 019)
Aktywa razem2 601 9473 081 755623 833696 599
Zobowiązania razem797 161980 519191 124221 636
Zobowiązania długoterminowe168 956152 57140 50834 487
Zobowiązania krótkoterminowe628 205827 948150 616187 149
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki1 804 7862 101 236432 709474 963
Kapitał zakładowy348 564348 36383 57078 744
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)348 564 261348 363 051348 564 261348 363 051
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)336 226 725344 328 803336 226 725344 328 803
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)336 343 748344 737 219336 343 748344 737 219
(Strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,43)0,04(0,10)0,01
Rozwodniona (strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,43)0,04(0,10)0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-28Katarzyna IwućPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2018-02-28Andrzej AbramczukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Regulacji
2018-02-28Krzysztof AdaszewskiCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2018-02-28Tomasz DakowskiCzłonek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C
2018-02-28Aster PapazyanCzłonek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B
2018-02-28Stefan RadzimińskiCzłonek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Techniki

Raport_roczny.pdf