Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
Data: 26.04.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 346 903 365 010 83 023 85 102  
  Zysk operacyjny 21 936 15 838 5 250 3 693  
  Zysk przed opodatkowaniem 20 849 13 729 4 990 3 201  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 180 12 459 5 069 2 905  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 720 94 594 25 541 22 055  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71 862) (73 390) (17 198) (17 111)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 235) (32 467) (8 433) (7 570)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 384 573 2 433 488 566 609 583 444  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 561 578 630 303 133 439 151 119  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 194 841 196 494 46 297 47 111  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 366 737 433 809 87 142 104 008  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 822 995 1 803 185 433 170 432 325  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 481 348 564 79 715 83 570  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 480 971 348 564 261 335 480 971 348 564 261  
  Średnia ważona liczba akcji 335 475 898 338 261 901 335 475 898 338 261 901  
  Rozwodniona liczba akcji 335 582 269 338 470 284 335 582 269 338 470284  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 301 335 306 060 72 117 71 358  
  Zysk operacyjny 8 924 16 277 2 136 3 795  
  Zysk przed opodatkowaniem 6 420 9 566 1 536 2 230  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 5 528 8 494 1 323 1 980  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 61 627 75 216 14 749 17 537  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (60 252) (67 731) (14 420) (15 791)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 583 (8 726) 618 (2 035)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 579 385 2 628 388 612 899 630 173  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 750 625 803 787 178 359 192 713  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 174 037 174 040 41 354 41 727  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 576 588 629 747 137 006 150 986  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 828 760 1 824 601 434 540 437 460  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 481 348 564 79 715 83 570  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 480 971 348 564 261 335 480 971 348 564 261  
  Średnia ważona liczba akcji 335 475 898 338 261 901 335 475 898 338 261 901  
  Rozwodniona liczba akcji 335 582 269 338 470 284 335 582 269 338 470 284  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,03 0,00 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,03 0,00 0,01  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.