Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
Data: 09.08.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 689.772 726.120 162.701 170.956  
  Zysk operacyjny 42.272 34.477 9.971 8.117  
  Zysk przed opodatkowaniem 42.897 31.206 10.118 7.347  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 32.895 26.242 7.759 6.178  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183.388 170.419 43.257 40.123  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.329) (126.603) (31.449) (29.807)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40.506) (47.565) (9.554) (11.199)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.399.855 2.433.488 550.224 583.444  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 564.849 630.303 129.505 151.119  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43.831 196.494 10.049 47.111  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 521.018 433.809 119.456 104.008  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1.835.006 1.803.185 420.719 432.325  
  Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578 348.564 76.939 83.570  
  Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578.344 348.564.261 335.578.344 348.564.261  
  Średnia ważona liczba akcji 335.480.600 337.047.972 335.480.600 337.047.972  
  Rozwodniona liczba akcji 335.538.715 337.197.020 335.538.715 337.197.020  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 599.279 608.834 141.356 143.343  
  Zysk operacyjny 170.446 26.611 40.204 6.265  
  Zysk przed opodatkowaniem 167.904 14.278 39.605 3.362  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 158.626 12.714 37.416 2.993  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 134.409 139.680 31.704 32.886  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (114.597) (115.633) (27.031) (27.224)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7.575) (17.402) (1.787) (4.097)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.738.033 2.628.388 627.759 630.173  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 755.878 803.787 173.303 192.713  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22.794 174.040 5.226 41.727  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 733.084 629.747 168.077 150.986  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1.982.155 1.824.601 454.456 437.460  
  Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578 348.564 76.939 83.570  
  Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335.578.344 348.564.261 335.578.344 348.564.261  
  Średnia ważona liczba akcji 335.480.600 337.047.972 335.480.600 337.047.972  
  Rozwodniona liczba akcji 335.538.715 337.197.020 335.538.715 337.197.020  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,04 0,11 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,04 0,11 0,01  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.