Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
Data: 25.10.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży1.030.6061.082.581242.296254.330
Zysk operacyjny65.40255.16515.37612.960
Zysk przed opodatkowaniem64.80950.58515.23711.884
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta51.72040.04012.1599.407
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej277.460267.03765.23162.735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(200.865)(196.209)(47.223)(46.095)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19.895)(74.826)(4.677)(17.579)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2.451.1432.433.488573.850583.444
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)597.147630.303139.801151.119
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)340.956196.49479.82347.111
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)256.191433.80959.978104.008
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1.853.9961.803.185434.049432.325
Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335.578348.56478.56483.570
Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335.578.344348.564.261335.578.344348.564.261
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335.513.540336.483.302335.513.540336.483.302
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335.554.578336.638.142335.554.578336.638.142
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,120,040,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,120,040,03
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży896.810911.520210.840214.143
Zysk operacyjny175.59739.09641.2839.185
Zysk przed opodatkowaniem171.37421.45840.2905.041
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta161.55218.80137.9814.417
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej194.347212.15045.69149.840
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23.683)(176.232)(5.568)(41.402)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(113.914)(31.460)(26.781)(7.391)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2.635.6402.628.388617.044630.173
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)650.394803.787152.267192.713
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)319.950174.04074.90541.727
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)330.444629.74777.362150.986
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1.985.2461.824.601464.776437.460
Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335.578348.56478.56483.570
Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335.578.344348.564.261335.578.344348.564.261
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335.513.540336.483.302335.513.540336.483.302
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335.554.578336.638.142335.554.578336.638.142
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,480,060,110,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,480,060,110,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.