Raport bieżący nr 1/2019

Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Tytuł raportu: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Netia” S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.
Data: 08.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy oddalił w całości powództwo wniesione przez akcjonariusza Spółki – The SISU Capital Master Fund Limited z siedzibą w Camana Bay (Wielki Kajman, Kajmany) o stwierdzenie, na podstawie art. 425 § 1 KSH w związku z art. 422 § 2 pkt 2) KSH, nieważności:

1) uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015,

2) uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015,

3) uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Jakubasowi – absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015.

Spółka informowała o wniesieniu pozwu w wyżej wskazanej sprawie w raporcie bieżącym nr 98/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sąd rozpoznający sprawę podzielił stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w całości i uznał, że powództwo wniesione przez akcjonariusza Spółki – The SISU Capital Master Fund Limited jest bezpodstawne. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.