Raport bieżący nr 2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Data: 24.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2019:

1) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 25 kwietnia 2019 roku;

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 13 sierpnia 2019 roku;

3) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 24 października 2019 roku;

4) Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 27 lutego 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku,

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).