Raport roczny R  2018

Raport roczny R 2018

Tytuł raportu: Raport roczny R  2018
Data: 28.02.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży1 197 7371 226 581280 704288 968
Zysk / (strata) operacyjna202 333(109 181)47 419(25 722)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem198 122(133 166)46 432(31 372)
Zysk / (strata) netto przypadająca na Akcjonariuszy Spółki188 987(148 714)44 291(35 035)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej295 636295 29769 28669 568
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(82 770)(254 987)(19 398)(60 072)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(126 410)(34 483)(29 626)(8 124)
Aktywa razem2 469 0202 628 388574 191630 173
Zobowiązania razem681 690803 787158 533192 713
Zobowiązania długoterminowe322 384174 04074 97341 727
Zobowiązania krótkoterminowe359 306629 74783 560150 986
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki1 787 3301 824 601415 658437 460
Kapitał zakładowy335 578348 56478 04183 570
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)335 578 344348 564 261335 578 344348 564 261
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)335 529 874336 226 725335 529 874336 226 725
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)335 562 831336 343 748335 562 831336 343 748
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,56(0,44)0,13(0,10)
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,56(0,44)0,13(0,10)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-02-28Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-02-28Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki
2019-02-28Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C
2019-02-28Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B