Raport bieżący nr 3/2019

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2019 rok

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2019 rok
Data: 11.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie dat przekazywania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I i III kwartał oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zgodnie z powyższym, Spółka podaje nowe, następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 9 maja 2019 roku;

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 19 sierpnia 2019 roku;

3) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 października 2019 roku;

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).