Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
Data: 09.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży327 323346 90376 16183 023
Zysk operacyjny14 12521 9363 2875 250
Zysk przed opodatkowaniem11 28820 8492 6264 990
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki9 12421 1802 1235 069
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej99 705107 30323 19925 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(97 022)(72 419)(22 575)(17 332)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(51 457)(35 261)(11 973)(8 439)
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 703 0752 525 855628 432587 408
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)826 832658 736192 228153 194
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)481 893333 749112 03477 616
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)344 939324 98780 19475 578
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 876 243 1 867 119436 204434 214
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57878 01878 041
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 475 898335 578 344335 475 898
Rozwodniona liczba akcji335 592 288335 582 269335 592 288335 582 269
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,060,010,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,060,010,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży298 830301 33569 53172 117
Zysk operacyjny13 7298 9243 1942 136
Zysk przed opodatkowaniem11 0916 4202 5811 536
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki9 1355 5282 1261 323
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 88 15462 90720 51115 055
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(87 183)(60 809)(20 285)(14 553)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(68 846)1 860(16 019)445
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 586 9982 469 020601 446574 191
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)790 533681 690183 789158 533
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)444 138322 384103 25774 973
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)346 395359 30680 53383 560
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 796 4651 787 330417 656415 658
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57878 01878 041
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 475 898335 578 344335 475 898
Rozwodniona liczba akcji335 592 288335 582 269335 592 288335 582 269
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,020,010,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,020,010,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.