Raport bieżący nr 4/2019

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

Tytuł raportu: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Data: 14.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Netia S.A. wniosku w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

W powyższym zakresie Zarząd postanowił zawnioskować o przeniesienie zysku netto Spółki, powstałego

w roku obrotowym 2018 w kwocie 188.986.774,52 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), wynikającego z jednostkowego sprawozdania Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki.