Raport bieżący nr 5/2019/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019

Tytuł raportu: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 5/2019
Data: 15.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym numer 5/2019 z dnia 15 maja 2019 roku. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej "ZWZ") omyłkowo wskazano dzień 12 czerwca 2018 roku, podczas gdy datę zwołania ZWZ ustalono na dzień 12 czerwca 2019 roku.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.