Raport bieżący nr 6/2019

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

Tytuł raportu: ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „NETIA” S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU
Data: 23.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2019

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), reprezentującego 66% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku, następujących punktów:

1) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018.

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.

10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2018 r.

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2018.

12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o.

13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog

sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.

14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem Cyfrowy Polsat przekazał stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiące załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.