Raport bieżący nr 11/2019

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Tytuł raportu: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2019

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") powołało do Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Szeląga.

Kandydatura nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona podczas obrad Zgromadzenia przez akcjonariusza Netii – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Tomasz Szeląg oprócz działalności wskazanej w załączonym do raportu życiorysie nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tomasz Szeląg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, uwzględniający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do raportu.