Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
Data: 19.08.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 652 969 689 772 152 278 162 701
Zysk operacyjny 34 869 42 272 8 132 9 971
Zysk przed opodatkowaniem 29 204 42 897 6 811 10 118
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 658 32 895 5 750 7 759
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 468 183 442 47 684 43 270
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180 953) (133 329) (42 200) (31 449)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (80 242) (40 560) (18 713) (9 567)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 726 886 2 525 855 641 318 587 408
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 835 179 658 736 196 420 153 194
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 473 322 333 749 111 317 77 616
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 361 857 324 987 85 103 75 578
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 891 707 1 867 119 444 898 434 214
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 922 78 041
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 480 600 335 578 344 335 480 600
Rozwodniona liczba akcji 335 591 751 335 538 715 335 591 751 335 538 715
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,10 0,02 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,10 0,02 0,02
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 595 170 599 279 138 799 141 356
Zysk operacyjny 29 250 170 446 6 821 40 204
Zysk przed opodatkowaniem 24 068 167 904 5 613 39 605
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 698 158 626 5 060 37 416
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 183 077 135 160 42 695 31 881
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 485) (114 597) (37 893) (27 031)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (87 264) (8 326) (20 351) (1 964)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 618 950 2 469 020 615 934 574 191
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 809 923 681 690 190 481 158 533
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 439 419 322 384 103 345 74 973
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 370 504 359 306 87 136 83 560
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 809 027 1 787 330 425 453 415 658
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 922 78 041
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 480 600 335 578 344 335 480 600
Rozwodniona liczba akcji 335 591 751 335 538 715 335 591 751 335 538 715
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,01 0,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,01 0,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.