Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
Data: 29.10.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 972 814 1 030 606 225 784 242 296
Zysk operacyjny 61 410 65 402 14 253 15 376
Zysk przed opodatkowaniem 54 217 64 809 12 583 15 237
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 45 845 51 720 10 640 12 159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 318 558 277 587 73 935 65 261
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (272 799) (200 865) (63 315) (47 223)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (106 908) (20 022) (24 813) (4 707)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 690 201 2 525 855 615 100 587 408
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 777 307 658 736 177 727 153 194
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 466 245 333 749 106 604 77 616
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 062 324 987 71 123 75 578
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 912 894 1 867 119 437 373 434 214
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 76 728 78 041
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 513 540 335 578 344 335 513 540
Rozwodniona liczba akcji 335 591 004 335 554 578 335 591 004 335 554 578
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,15 0,03 0,04
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,15 0,03 0,04
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 885 482 896 810 205 515 210 840
Zysk operacyjny 50 171 175 597 11 644 41 283
Zysk przed opodatkowaniem 43 507 171 374 10 098 40 290
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 38 403 161 552 8 913 37 981
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 279 079 195 962 64 773 46 071
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (248 291) (23 683) (57 627) (5 568)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (103 522) (115 529) (24 027) (27 161)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 590 253 2 469 020 592 248 574 191
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 764 521 681 690 174 804 158 533
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 434 120 322 384 99 260 74 973
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 330 401 359 306 75 544 83 560
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 825 732 1 787 330 417 444 415 658
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 76 728 78 041
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 513 540 335 578 344 335 513 540
Rozwodniona liczba akcji 335 591 004 335 554 578 335 591 004 335 554 578
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,48 0,03 0,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,48 0,03 0,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.