Raport bieżący nr 14/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Data: 19.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020:

1) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 7 maja 2020 roku;

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 13 sierpnia 2020 roku;

3) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 roku;

4) Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 5 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).