Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
Data: 07.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 323 117 327 323 73 497 76 161
Zysk operacyjny 16 640 14 125 3 785 3 287
Zysk przed opodatkowaniem 15 402 11 288 3 503 2 626
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 13 415 9 124 3 051 2 123
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 866 99 705 23 171 23 199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (135 697) (97 022) (30 866) (22 575)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 253 (51 457) 1 195 (11 973)
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 814 834 2 786 050 618 332 654 233
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 888 492 873 123 195 174 205 031
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 550 811 507 575 120 996 119 191
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 337 681 365 548 74 178 85 840
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 926 342 1 912 927 423 158 449 202
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 73 716 78 802
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 586 880 335 592 288 335 586 880 335 592 288
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 293 853 298 830 66 841 69 531
Zysk operacyjny 16 481 13 729 3 749 3 194
Zysk przed opodatkowaniem 15 390 11 091 3 501 2 581
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 13 305 9 135 3 026 2 126
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 86 148 88 154 19 596 20 511
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (127 381) (87 183) (28 975) (20 285)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 741 (68 846) 3 353 (16 019)
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 709 963 2 689 311 595 296 631 516
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 881 060 873 713 193 542 205 169
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 506 168 474 880 111 190 111 513
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 374 892 398 833 82 352 93 656
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 828 903 1 815 598 401 754 426 347
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 73 716 78 802
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 586 880 335 592 288 335 586 880 335 592 288
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.