Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
Data: 13.08.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży649 807652 969146 310152 278
Zysk operacyjny38 97134 8698 7758 132
Zysk przed opodatkowaniem33 79529 2047 6096 811
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki28 10124 6586 3275 750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej206 162204 46846 41947 684
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(219 096)(180 953)(49 332)(42 200)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(23 997)(80 242)(5 403)(18 713)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 820 4382 786 050631 536654 233
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)879 410873 123196 913205 031
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)542 744507 575121 528119 191
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)336 666365 54875 38585 840
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 941 0281 912 927434 623449 202
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57875 14178 802
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Rozwodniona liczba akcji335 584 530335 591 751335 584 530335 591 751
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,080,070,020,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,080,070,020,02
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży595 666595 170134 120138 799
Zysk operacyjny35 71929 2508 0426 821
Zysk przed opodatkowaniem30 92724 0686 9645 613
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki26 48421 6985 9635 060
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 173 714183 07739 11342 695
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(201 353)(162 485)(45 337)(37 893)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 861)(87 264)(1 320)(20 351)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 739 4502 689 311613 401631 516
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)923 419873 713206 766205 169
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)511 263474 880114 479111 513
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)412 156398 83392 28893 656
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 816 0311 815 598406 635426 347
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57875 14178 802
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Rozwodniona liczba akcji335 584 530335 591 751335 584 530335 591 751
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,080,060,020,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,080,060,020,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.