Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2020

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2020
Data: 05.11.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 964 971 972 814 217 238 225 784
Zysk operacyjny 57 514 61 410 12 948 14 253
Zysk przed opodatkowaniem 48 269 54 217 10 867 12 583
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 39 376 45 845 8 864 10 640
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 328 707 318 558 74 000 73 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (291 586) (272 799) (65 643) (63 315)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (49 184) (106 908) (11 072) (24 813)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 855 909 2 786 050 630 890 654 233
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 903 606 873 123 199 613 205 031
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 544 327 507 575 120 245 119 191
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 359 279 365 548 79 367 85 840
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 952 303 1 912 927 431 277 449 202
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 74 131 78 802
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 584 530 335 591 004 335 584 530 335 591 004
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,14 0,03 0,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,14 0,03 0,03
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 889 420 885 482 200 230 205 515
Zysk operacyjny 50 514 50 171 11 372 11 644
Zysk przed opodatkowaniem 42 014 43 507 9 458 10 098
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 34 845 38 403 7 844 8 913
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 283 707 279 079 63 869 64 773
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (270 451) (248 291) (60 885) (57 627)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 360) (103 522) (6 610) (24 027)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 773 338 2 689 311 612 649 631 516
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 948 946 873 713 209 629 205 169
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 516 039 474 880 113 997 111 513
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 432 907 398 833 95 632 93 656
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 824 392 1 815 598 403 020 426 347
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 74 131 78 802
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 584 530 335 591 004 335 584 530 335 591 004
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,11 0,02 0,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,11 0,02 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.