Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2021

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2021
Data: 06.05.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 324 288 323 117 70 928 73 497
Zysk operacyjny 19 875 16 640 4 347 3 785
Zysk przed opodatkowaniem 16 734 15 402 3 660 3 503
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 13 520 13 415 2 957 3 051
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 319 101 866 20 629 23 171
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 947) (135 697) (17 048) (30 866)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 575) 5 253 (7 562) 1 195
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 930 876 2 942 081 628 903 637 532
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 957 497 982 222 205 458 212 842
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 574 909 574 809 123 363 124 558
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 588 407 413 82 095 88 284
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 973 379 1 959 859 423 445 424 690
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 303 894 293 853 66 467 66 841
Zysk operacyjny 17 310 16 481 3 786 3 749
Zysk przed opodatkowaniem 14 400 15 390 3 150 3 501
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 11 211 13 305 2 452 3 026
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 86 336 86 148 18 883 19 596
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 499) (127 381) (16 076) (28 975)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 022) 14 741 (2 411) 3 353
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 850 843 2 842 130 611 730 615 873
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 010 872 1 013 370 216 912 219 591
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 550 957 549 094 118 224 118 985
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 459 915 464 276 98 688 100 606
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 839 971 1 828 760 394 818 396 282
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.