Raport bieżący nr 26/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Data: 07.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 lipca 2021 r. otrzymała od Pana Zygmunta Solorza zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o pośrednim nabyciu łącznie 78.989.066 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev"), która jest spółką zależną TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation"), podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Panu Zygmuntowi Solorzowi pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 23,54% (dalej "Zmiana Udziału") i Pan Zygmunt Solorz pośrednio przekroczył próg 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 249.286.331 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 249.286.331 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

1) TiVi Foundation, podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 249.286.321 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniającego do wykonywania 249.286.321 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio 328.275.397 akcji Spółki reprezentujące łącznie ok. 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniającego do wykonywania 328.275.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

1) TiVi Foundation, podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, posiada bezpośrednio 328.275.387 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 328.275.387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał i na dzień zawiadomienia nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.