Raport bieżący nr 27/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
Data: 08.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   27/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, iż w dniu 8 lipca 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej "PTE") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), informujące o tym, że w wyniku realizacji transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. w ramach rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Netii, opublikowanego w dniu 23 czerwca 2021 roku, zmienionego 30 czerwca 2021 roku, zawartych w dniu 6 lipca 2021 roku (dalej "Transakcja"), zarządzany przez PTE Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie PTE, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. b) Ustawy o Ofercie, poinformował, że w wyniku Transakcji zarządzane przez PTE fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, Spółka przekazuje w załączenia do niniejszego raportu bieżącego.