Raport bieżący nr 28/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
Data: 08.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   28/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, iż w dniu 8 lipca 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej "PTE") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), informujące o tym, iż na skutek zaproszenia do składania ofert na sprzedaż akcji Spółki skierowanego przez Cyfrowy Polsat S.A., opublikowanego w dniu 23 czerwca 2021 roku i zmienionego w dniu 30 czerwca 2021 roku, doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez członków porozumienia akcjonariuszy Netii z dnia 29 czerwca 2021 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 29 czerwca, w ten sposób, że:

1. Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden reprezentowany przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji Spółki sprzedał 25.899.133 akcje Spółki uprawniające do 25.899.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 7,72% kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie posiada akcji Spółki,

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji Spółki sprzedał 17.665.488 akcji Spółki uprawniających do 17.665.488 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,26% kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie posiada akcji Spółki,

3. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji Spółki sprzedał 26.457.038 akcji Spółki uprawniających do 26.457.038 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,88 % kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie posiada akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.