Raport bieżący nr 29/2021

Decyzja w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł raportu: Decyzja w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
Data: 19.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   29/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 19 lipca 2021 roku decyzji w sprawie zawarcia umowy pożyczki (dalej "Umowa Pożyczki") ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "CP"), na podstawie której CP udzieli Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości do 350.000.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), której wypłata może nastąpić w transzach, w wysokości i terminach określonych w pisemnych wnioskach Spółki.

Zgodnie z Umową Pożyczki, środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez Spółkę w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335.000.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów złotych), zaciągniętego przez Spółkę, w związku z przystąpieniem do umowy kredytów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku oraz raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku, a także na pozostałe cele operacyjne Spółki – w wysokości do 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Począwszy od dnia udostępnienia Spółce pożyczki w ramach Umowy Pożyczki, CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nie odstającej od bieżących warunków rynkowych.

Pożyczka zostanie spłacona przez Spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz CP z tego tytułu.

Na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami Spółka złoży CP wraz z zawarciem Umowy Pożyczki weksel własny niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Zawarcie opartej o stałą stopę procentową Umowy Pożyczki z CP motywowane jest prognozowaną zwyżką stóp procentowych WIBOR wpływającą na wysokość zobowiązań finansowych Spółki z tytułu zaciągniętego kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w ramach umowy kredytów, o której mowa powyżej.

Netia po spłacie kredytu odnawialnego (rewolwingowego) pozostanie stroną umowy kredytów na dotychczasowych zasadach, jako dodatkowy kredytobiorca oraz dodatkowy poręczyciel, z możliwością dalszego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach kredytu odnawialnego (rewolwingowego) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż decyzja w zakresie zawarcia Umowy Pożyczki z CP, w tym udzielenie zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd wymaganych postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości informacje o udzieleniu wymaganych postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych niezwłocznie po podjęciu decyzji przez uprawnione organy Spółki w tym zakresie.