Raport bieżący nr 32/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 11.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   32/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymała od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o bezpośrednim nabyciu przez Cyfrowy Polsat łącznie 7.298.980 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 2,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Cyfrowemu Polsatowi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i Cyfrowy Polsat osiągnął poziom 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej "Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Cyfrowy Polsat posiadał bezpośrednio 328.275.387 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 328.275.387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przez Zmianą Udziału Cyfrowy Polsat nie posiadał akcji imiennych Spółki.

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat posiadał i na dzień zawiadomienia posiada bezpośrednio łącznie 335.574.367 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 99,999% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 335.574.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składa się:

a) 335.572.367 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących ok. 99,998% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 335.572.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 99,998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 2.000 akcji zwykłych imiennych, reprezentujących ok. 0,001% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, Cyfrowy Polsat wystąpi do Zarządu Spółki o zarejestrowanie na rzecz Cyfrowego Polsatu 3.977 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które nie były zdematerializowane i których moc obowiązująca dokumentów akcji wygasła z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.