Raport bieżący nr 33/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Data: 11.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   33/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymała od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o pośrednim nabyciu przez Reddev łącznie 7.298.980 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), będącą spółką zależną Reddev, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Reddev pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o 2,18% i Reddev pośrednio osiągnął poziom 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej "Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Reddev posiadał pośrednio, tj. za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu, 328.275.387 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 328.275.387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Reddev nie posiadał, pośrednio ani bezpośredni, żadnych akcji imiennych Spółki.

Przed Zmianą Udziału Reddev nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po Zmianie Udziału Reddev posiadał i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu, 335.574.367 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 99,999% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 335.574.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składa się:

a) 335.572.367 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 99,998% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 335.572.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 2.000 akcji zwykłych imiennych, reprezentujących ok. 0,001% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Reddev nie posiadał i na dzień zawiadomienia nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.