Raport bieżący nr 34/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Data: 11.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   34/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymała od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o pośrednim nabyciu przez TiVi Foundation łącznie 7.298.980 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev"), która jest spółką zależną TiVi Foundation, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego TiVi Foundation pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o 2,18% i TiVi Foundation pośrednio osiągnął poziom 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej "Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału TiVi Foundation posiadała bezpośrednio i pośrednio łącznie 328.275.397 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 328.275.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) pośrednio, poprzez Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, 328.275.387 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 328.275.387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału TiVi Foundation nie posiadała, pośrednio ani bezpośredni, akcji imiennych Spółki.

Po Zmianie Udziału TiVi Foundation posiadała i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio łącznie 335.574.367 akcji Spółki reprezentujących łącznie 99,999% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 335.574.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składa się:

a) 335.572.367 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 99,998% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 335.572.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 2.000 akcji zwykłych imiennych, reprezentujących ok. 0,001% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału TiVi Foundation nie posiadał i na dzień zawiadomienia nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.