Raport bieżący nr 35/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Data: 11.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   35/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymała od Pana Zygmunta Solorza zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o pośrednim nabyciu łącznie 7.298.980 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev"), która jest spółką zależną TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation"), podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Panu Zygmuntowi Solorzowi pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o 2,18% i Pan Zygmunt Solorz pośrednio osiągnął poziom 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej "Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 328.275.397 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 328.275.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

a) TiVi Foundation, podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 328.275.387 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 97,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 328.275.387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie 97,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał bezpośrednio akcji zwykłych Spółki.

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał pośrednio ani bezpośrednio akcji imiennych Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem spółki Cyfrowy Polsat, będącą spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, 335.574.367 akcji Spółki reprezentujących łącznie 99,999% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 335.574.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 99,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składa się:

a) 335.572.367 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 99,998% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 335.572.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 2.000 akcji zwykłych imiennych, reprezentujących ok. 0,001% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do wykonywania 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał i na dzień zawiadomienia nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.