Skonsolidowany raport półroczny PSr  2021

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

Tytuł raportu: 
Data: 12.08.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 649 657 649 807 142 870 146 310
Zysk operacyjny 35 961 38 971 7 908 8 775
Zysk przed opodatkowaniem 32 367 33 795 7 118 7 609
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 25 759 28 101 5 665 6 327
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 945 206 162 43 531 46 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 145) (219 096) (35 658) (49 332)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (61 065) (23 997) (13 429) (5 403)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 921 349 2 942 081 646 202 637 532
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 935 731 982 222 206 984 212 842
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 572 722 574 809 126 686 124 558
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 363 009 407 413 80 298 88 284
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 985 618 1 959 859 439 218 424 690
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 74 230 72 718
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 584 530 335 578 344 335 584 530
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,08 0,02 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,08 0,02 0,02
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 607 665 595 666 133 635 134 120
Zysk operacyjny 30 977 35 719 6 812 8 042
Zysk przed opodatkowaniem 27 830 30 927 6 120 6 964
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 851 26 484 4 805 5 963
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 180 489 173 714 39 692 39 113
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (153 477) (201 353) (33 752) (45 337)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 725) (5 861) (6 537) (1 320)
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 842 546 2 842 130 628 771 615 873
Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 991 935 1 013 370 219 416 219 591
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 545 329 549 094 120 627 118 985
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 446 606 464 276 98 789 100 606
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 850 611 1 828 760 409 355 396 282
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 74 230 72 718
Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 584 530 335 578 344 335 584 530
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.