Raport bieżący nr 36/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 12.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 11 i § 18 ust. 3 i ust. 4 Statutu Netia S.A., w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia spraw w porządku obrad, złożonym w dniu 12 sierpnia 2021 roku przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. jedynego akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 99,999% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zwołuje na dzień 8 września 2021 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZA"), które odbędzie się w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 464.

Treść żądania, o którym mowa powyżej, a także ogłoszenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad NZWZ, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.