Raport bieżący nr 40/2021

Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku

Tytuł raportu: Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku
Data: 18.10.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   40/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 18 października 2021 roku powziął informację, iż w dniu 30 września 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział i Własności Intelektualnej, wskutek apelacji Spółki złożonej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 12 października 2020 roku, zmienił zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięcia o żądaniu ewentualnym pozwu wniesionego przez ówczesnego akcjonariusza Spółki - FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, działającego przez Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "FIP 11"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, w ten sposób, że oddalił powództwo co do stwierdzenia nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie zmiany § 12, 15 i 18 Statutu Spółki (dalej "Uchwała").

W pozostałym zakresie, tj. co do żądania FIP 11 o ustalenie nieistnienia Uchwały, powództwo zostało oddalone wyrokiem sądu I instancji, od którego FIP 11 nie wnosił środków zaskarżenia.

Wyrok w przedmiotowej sprawie jest prawomocny, tym samym zgodnie z art. 744 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego, udzielone w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku zabezpieczenie o wstrzymaniu skuteczności Uchwały upadło. Wobec upadku zabezpieczenia, zmiany Statutu Spółki uchwalone Uchwałą staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.