Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2021

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

Tytuł raportu: 
Data: 04.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży957 385964 971210 022217 238
Zysk operacyjny50 79857 51411 14412 948
Zysk przed opodatkowaniem43 71648 2699 59010 867
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki34 32339 3767 5298 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej316 026328 70769 32774 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-256 993-291 586-56 377-65 643
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-71 353-49 184-15 653-11 072
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 921 7182 942 081630 646637 532
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)927 536982 222200 207212 842
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)593 586574 809128 125124 558
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)333 950407 41372 08288 284
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 994 1821 959 859430 439424 690
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57872 43472 718
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Rozwodniona liczba akcji335 578 344335 584 530335 578 344335 584 530
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,100,120,020,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,100,120,020,03
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży893 829889 420196 080200 230
Zysk operacyjny43 78550 5149 60511 372
Zysk przed opodatkowaniem37 53742 0148 2359 458
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki28 82534 8456 3237 844
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 283 381283 70762 16563 869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-245 450-270 451-53 844-60 885
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-30 666-29 360-6 727-6 610
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 839 2472 842 130612 844615 873
Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)981 6621 013 370211 889219 591
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)558 291549 094120 505118 985
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)423 371464 27691 384100 606
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 857 5851 828 760400 955396 282
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578335 57872 43472 718
Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Średnia ważona liczba akcji 335 578 344335 578 344335 578 344335 578 344
Rozwodniona liczba akcji335 578 344335 584 530335 578 344335 584 530
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,100,020,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,090,100,020,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.