Raport bieżący nr 44/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 grudnia 2021 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 grudnia 2021 roku
Data: 14.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   44/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 13 grudnia 2021 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 99,999% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. CYFROWY POLSAT S.A.

Liczba akcji zgłoszonych i dopuszczonych do Zgromadzenia: 335.574.367

Liczba głosów: 335.574.367

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 99,999%